Lichtegaard 8, 8a-8D, Utrecht

Te huur:

Prijs op aanvraag


Type Object:
winkelruimte
Oppervlakten:
Perceeloppervlak: 123 m2
Bedrijfsoppervlak: 165 m2
Winkeloppervlak: 165 m2
Woonoppervlak: 169 m2
Status:
Beschikbaar
Ga terug naar aanbod
Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 BW

Lichtegaard 8, 8a-8D, Utrecht

Veilingdatum 14 juni 2024

Veiling:
De onroerende zaak zal uitsluitend via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 14 juni 2024 om 09.30 uur bij inzet en afslag via de website afslagfase volgt 3 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Schut van Os notarissen N.V. conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De AVVI 2015, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op deelname aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Voor registratie als bieder verwijzen u naar de website: 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 30 mei 2024 om 23.59 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan de notaris. Het bod kan gemaild worden naar:

Dataroom:
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de onderstaande beschrijving niet-uitputtend is en additionele informatie/documentatie omtrent de onroerende zaak is opgenomen in een dataroom bij Vastgoedveiling.nl.

Omschrijving:
Lichtegaard 8, 8A, 8B, 8C, 8D, Utrecht
Monumentenpand bestaande uit een commerciële ruimte op de begane grond/werfkelder en vier zelfstandige wooneenheden op de verdiepingen, gelegen in het centrum van Utrecht.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente: Utrecht
Sectie: B
Nummer: 3627
Grootte: 123 m2

Rijksmonument:
Het object is een rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet 2015 en onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Het rijksmonument is voorzien van een lijstgevel.

Erfdienstbaarheid:
Ten behoeve van het pand Lichtegaard 8 (heersend erf) en ten laste van Lichtegaard 9 is een erfdienstbaarheid gevestigd van afvoer van rioolwater naar de beerput onder de kelder van het pand Lichtegaard 9. De kosten van onderhoud, herstel, vernieuwing van de beerput en buizen van het heersend erf naar de beerput en de kosten van het ledigen van de beerput komen voor rekening van de eigenaar van het heersend erf (Lichtegaard 8).

Bestemming:
Bestemmingsplan: Binnenstad
Enkelbestemming: Gemengd-2
Gebiedsaanduiding: Overige zone – regels bouwen en gebruik algemeen
De voor ‘Gemengd-2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. De hierna genoemde doeleinden op de hierbij aangegeven plaatsen:
Begane grond/kelders:
– Detailhandel
– Publieksgerichte dienstverlening
– Horeca in de categorie d2 tot en met a
– Horeca in de categorie d2 tot en met b
– Horeca in de categorie d2 tot en met c
– Horeca in de categorie d2 tot en met d1
– Horeca in de categorie d2
– Maatschappelijke voorzieningen, met daaraan ondergeschikt additionele horeca
– Cultureel en ontspanning, met daaraan ondergeschikt additionele horeca
– Zakelijke dienstverlening
– Bedrijven, die in de van deze regels deel uitmakende bijlage van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie A, B1 en B2 per geval en plaats bezien naar hun gevolgen voor de omgeving als zodanig kunnen worden aangemerkt.
– Ateliers
– Wonen
Verdiepingen:
– Wonen
De daarbij behorende:
– Tuinen en erven
– Toegangen en bergingen
– Fietsenstallingen
– Ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen

Voor nadere informatie, zie de bestemmingsplaninformatie in de dataroom bij Vastgoedveiling.nl.

Bodem:
Uit het bodemloket en Nazca Solutions blijken geen nadere bijzonderheden. Het object is gelegen in de historische binnenstad. Het is mogelijk dat concentraties milieubelastende stoffen vanuit het historisch gebruik in de grond of het grondwater aanwezig kunnen zijn.

Huurovereenkomst:
Conform informatie uit 2023 is Lichtegaard 8 verhuurd als bedrijfsruimte en kantoorruimte aan twee huurders. De jaarhuur bedroeg € 47.184,12 excl. BTW.
Het lijkt er op dat er momenteel een horecazaak is gevestigd. Nieuwe huurgegevens zijn niet beschikbaar.
De vier wooneenheden Lichtegaard 8A t/m 8D waren verhuurd aan vier particulieren. De totale jaarhuur bedroeg € 55.807,92 conform opgave in 2023.

Aangenomen wordt dat bovengemelde huren “kale” huuropbrengsten zijn. De informatie is gedateerd (2023). De huuropbrengsten kunnen inmiddels gewijzigd zijn. De informatie is derhalve indicatief en men kan hier geen rechten aan ontlenen.
De huurovereenkomsten zijn niet ter beschikking gesteld.

Oppervlakte:
Winkelruimte:
begane grond: winkelruimte: 69 m2 VVO
werfkelder: winkelruimte: 88 m2 VVO
begane grond: opslagruimte: 8 m2 VVO

Wooneenheden:
Lichtegaard 8A: 32 m2 GBO
Lichtegaard 8B: 44 m2 GBO
Lichtegaard 8C: 36 m2 GBO
Lichtegaard 8D: 57 m2 GBO

Deze maatvoering betreft een schatting en betreft informatie van derden, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bouwjaar: 1800

Bouwaard:
Het object is traditioneel gebouwd en bestaat uit 3 bouwlagen en een kelder. De vloeren zijn van beton, de gevels zijn opgetrokken in metselwerk en voorzien van houten kozijnen met dubbele beglazing, de kapconstructie is een samengesteld dak, deels gedekt met pannen en deels een plat dak.

Energielabel:
De woningen beschikken over een energielabel D, E en G. De labels zijn geldig tot 18-12-2027 en 18-11-2032 volgens de informatie uit Zoek je energielabel.nl.

Algemeen:

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Fiscaal:
De wegens de verkrijging van de onroerende zaak verschuldigde overdrachtsbelasting (10,4%) is geheel voor rekening van koper.

Informatie over de veiling:

Onderhandse bieding:
Gebruikt u voor het doen van een onderhandse bieding s.v.p. het op genoemde website geplaatste biedformulier onderhandse biedingen. De executant is niet gehouden om op een onderhands bod in te gaan.

Plok:
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de inzetsom en wordt voor vijfendertig procent (35%) bij Koper en voor vijfenzestig procent (65%) bij Verkoper in rekening gebracht. Overigens wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veilingperiode vóór 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de bijzondere veilingvoorwaarden (uiterlijk 3 weken na gunning dan wel goedkeuring door de voorzieningenrechter) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden en het kostenoverzicht.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 3 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 15% van het door hem uitgebrachte bod. Bij onderhandse verkoop geldt de termijn van 2 dagen waarbinnen een bankgarantie afgegeven moet worden. In plaats van een bankgarantie mag ook een waarborgsom gestort worden op de derdengeldrekening van de notaris ter grootte van 15% van het geboden bedrag.

Opleveringsniveau:
Het geheel wordt te zijner tijd in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd, exclusief roerende zaken.

De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Veilingvoorwaarden:
Een uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden zal ten minste 30 dagen voor de veilingdatum op de website worden gepubliceerd.

Dataroom:
Er is een dataroom beschikbaar bij Vastgoedeiling.nl

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer J. Schreuder, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
De veiling wordt collegiaal uitgevoerd door DLA Piper Nederland N.V. en Schut van Os notarissen N.V. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw F. Coll van DLA Piper Nederland N.V., tel. 06-29555664, email:

Interesse in dit object?

Neem contact met ons op om een afspraak te plannen. U kunt ons bereiken op T:+31 (0)33 – 80 03 225 E:info@forvalue.nl of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Contact
Kenmerken
Overdracht
Status: Beschikbaar
Aanvaarding: in overleg

Bouw
Hoofdbestemming: winkelruimte
Bouwvorm: bestaande bouw

Lichtegaard 8

Start routeplanner