Lijnmarkt 7, Utrecht

Te huur:

Prijs op aanvraag


Type Object:
winkelruimte
Oppervlakten:
Perceeloppervlak: 74 m2
Bedrijfsoppervlak: 120 m2
Winkeloppervlak: 120 m2
Woonoppervlak: 0 m2
Status:
Beschikbaar
Ga terug naar aanbod
Omschrijving

Openbare executoriale verkoop ex artikel 3:268 juncto 3:254 BW

Lijnmarkt 5-7, Boterstraat 1A, Utrecht

Veilingdatum 14 juni 2024

Veiling:
De onroerende zaak zal uitsluitend via internet executoriaal geveild worden. De veiling zal plaatsvinden op 14 juni 2024 om 10.30 uur bij inzet en afslag via de website afslagfase volgt 3 minuten na het einde van de inzetfase. De veiling geschiedt ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Schut van Os notarissen N.V. conform de bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de Bijzondere Veilingvoorwaarden. De AVVI 2015, de Bijzondere Veilingvoorwaarden, het biedprotocol en de overige veilinginformatie zijn in te zien op deelname aan deze veiling dienen gegadigden zich te registreren. Hiertoe moet eerst een account worden aangemaakt. Om de registratie volledig te maken dient een registratieverklaring te worden ingevuld, die moet worden gelegaliseerd door een notaris. Voor registratie als bieder verwijzen u naar de website: 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 30 mei 2024 om 23.59 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk en ondertekend bod gericht aan de notaris. Het bod kan gemaild worden naar:

Dataroom:
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de onderstaande beschrijving niet-uitputtend is en additionele informatie/documentatie omtrent de onroerende zaak is opgenomen in een dataroom bij Vastgoedveiling.nl.

Omschrijving:
Lijnmarkt 5-7, 3511 KE Utrecht
Boterstraat 1A,1B, 3511 LZ Utrecht
Winkel-/woonobject met een commerciële ruimte op de begane grond met opslagruimte in de kelder en een bovenwoning gelegen in het centrum van Utrecht.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente: Utrecht
Sectie: C
Nummers: 6871 en 1807
Grootte: resp. 50 m2 en 24 m2

Beschermd stadsgezicht:
Het object is onderdeel van beschermd stadsgezicht, als bedoeld in de Erfgoedwet 2015.

Bijzondere lasten en beperkingen:
Alle muren, schuttingen, pompen, privaten, riolen, waterleidingen en dergelijke, thans tot gemeenschappelijk nut en gebruik van de te verkopen percelen en andere percelen dienende, zullen die bestemming blijven behouden onder de verplichting van de kopers om in evenredigheid van hun genot bij te dragen in de kosten van onderhoud, leiding, herstelling en eventuele vernieuwing van een en ander en te gedogen dat er tot verrichting van die werkzaamheden toegang tot hun gekochte zal zijn.

Bestemming:
Bestemmingsplan: Binnenstad
Enkelbestemming: Gemengd-3
De voor ‘Gemengd-3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. De hierna genoemde doeleinden op de hierbij aangegeven plaatsen:
Begane grond/kelders:
– Detailhandel
– Publieksgerichte dienstverlening
– Horeca in de categorie d2 tot en met a
– Horeca in de categorie d2 tot en met b
– Horeca in de categorie d2 tot en met c
– Horeca in de categorie d2 tot en met d1
– Horeca in de categorie d2
– Bij ter plaatse toegestane functies behorende werkplaatsen en atelier-, praktijk-, kantoor- en opslagruimten.
Verdiepingen:
– Wonen
De daarbij behorende:
Tuinen en erven
Toegangen en bergingen
Fietsenstallingen
Ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen

Bodem:
De rapportages uit het bodemloket en Nazca Solutions zijn aanwezig in de dataroom van Vastgoedveiling.nl. Het object is gelegen in de historische binnenstad. Het is mogelijk dat er extra concentraties milieubelastende stoffen vanuit het historisch gebruik in de grond of het grondwater aanwezig zijn.

Huurovereenkomst:
Conform informatie uit 2023 is de commerciële ruimte verhuurd. De jaarhuur bedroeg destijds € 53.312,04 excl. BTW.

Conform opgave in 2023 is de bovenwoning verhuurd aan een particulier voor een jaarhuur van € 36.000,-.

Aangenomen wordt dat bovengemelde huuropbrengsten “kale” huuropbrengsten zijn. De informatie is gedateerd (2023). De huuropbrengsten kunnen inmiddels gewijzigd zijn. De informatie is derhalve indicatief en men kan hier geen rechten aan ontlenen.

De huuropbrengsten zijn niet ter beschikking gesteld.

Oppervlakte:
Winkelruimte:
begane grond: winkel: 61,70 m2 VVO
kelder: 57,90 m2 VVO
Bovenwoning: 123,80 m2 GBO
Deze maatvoering is overgenomen van de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 09-07-2019 en betreft een schatting, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bouwjaar: 1900

Bouwaard:
Het object is traditioneel gebouwd en bestaat uit 3 bouwlagen en een kelder. De vloeren zijn deels van steen en deels van hout, de gevels zijn opgetrokken in metselwerk en voorzien van houten kozijnen met enkele beglazing, de kapconstructie is een samengesteld dak, deels gedekt met pannen en deels een plat dak.

Energielabel:
De woning beschikt over een energielabel E. Dit label is geldig tot 18-11-2032 volgens de informatie uit Zoek je energielabel.nl.

Algemeen:

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Fiscaal:
De wegens de verkrijging van de onroerende zaak verschuldigde overdrachtsbelasting (10,4%) is geheel voor rekening van koper.

Informatie over de veiling:

Onderhandse bieding:
Gebruikt u voor het doen van een onderhandse bieding s.v.p. het op genoemde website geplaatste biedformulier onderhandse biedingen. De executant is niet gehouden om op een onderhands bod in te gaan.

Plok:
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de inzetsom en wordt voor vierenvijftig procent (54 %) bij Koper en voor zesenveertig procent (46 %) bij Verkoper in rekening gebracht. Overigens wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veilingperiode vóór 17.00 uur uitspreken.

Levering:
De levering is conform de bijzondere veilingvoorwaarden (uiterlijk 3 weken na gunning dan wel goedkeuring door de voorzieningenrechter) in de staat waarin het zich bevindt bij afname door betaling van de koopprijs.

Kosten:
Voor rekening van koper komen uitsluitend de kosten vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden en het kostenoverzicht.

Waarborgsom:
De bieder aan wie is gegund, dient binnen 3 dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan 15% van het door hem uitgebrachte bod. Bij onderhandse verkoop geldt de termijn van 2 dagen waarbinnen een bankgarantie afgegeven moet worden. In plaats van een bankgarantie mag ook een waarborgsom gestort worden op de derdengeldrekening van de notaris ter grootte van 15% van het geboden bedrag.

Opleveringsniveau:
Het geheel wordt te zijner tijd in de staat waarin het zich dan bevindt (as is, where is) geleverd, exclusief roerende zaken.

De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van het registergoed. Koper zal de verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de dataroom alle relevante informatie ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze informatie komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan verkoper nimmer daarop aanspreken.

Veilingvoorwaarden:
Een uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden zal ten minste 30 dagen voor de veilingdatum op de website worden gepubliceerd.

Dataroom:
Er is een dataroom beschikbaar bij Vastgoedeiling.nl.

Algemeen:
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Feitelijke vragen:
Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars B.V., de heer J. Schreuder, tel. 0118-620062

Juridische vragen:
De veiling wordt collegiaal uitgevoerd door DLA Piper Nederland N.V. en Schut van Os notarissen N.V. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw F. Coll van DLA Piper Nederland N.V., tel. 06-29555664, email:

Interesse in dit object?

Neem contact met ons op om een afspraak te plannen. U kunt ons bereiken op T:+31 (0)33 – 80 03 225 E:info@forvalue.nl of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Contact
Kenmerken
Overdracht
Status: Beschikbaar
Aanvaarding: in overleg

Bouw
Hoofdbestemming: winkelruimte
Bouwvorm: bestaande bouw

Lijnmarkt 7

Start routeplanner