Wijzigingen voor horecaondernemer door nieuwe Alcoholwet

Blog: Aanpassing Drank- en horecawet per 1 juli 2021, 14 mei 2021


Per 1 juli 2021 wordt de huidige Drank- en Horecawet vervangen door de nieuwe Alcoholwet. De versoepelingen van de inrichtingseisen geven meer ruimte, maar er gelden ook strengere eisen zoals voor alcoholverkoop en sociale hygiëne. Gemeenten krijgen bovendien meer bevoegdheden om af te wijken van de standaardregels en kunnen daardoor zelfs de alcoholvergunning weigeren. Hoe sommige regels uitpakken in de praktijk is ook maar de vraag. Want gaat u als horecaondernemer bezuinigen op ventilatie? Het afgelopen jaar is – vanwege corona – juist gewezen op het belang van goede ventilatie. Gedegen voorwerk en een goed advies over de situatie helpen dan om de juiste keuzes te maken. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen door de nieuwe wet kort toegelicht.

Inrichtingseisen horecalokaliteit

Het Bouwbesluit blijft als basis bestaan, de aanvullende regels uit paragraaf 2 van het Drank- en Horecabesluit vervallen. De nieuwe aanvullende regels in de nieuwe Alcoholwet, artikel 10 zijn veelal versoepelingen.

 • In de horecalokaliteit moet minstens één ruimte van minimaal 35 m² vloeroppervlak zijn (blijft hetzelfde).
 • De speciale hoogte-eis bij bestaande bouw wordt verlaagd van minimaal 2,40 meter naar 2,10 meter, conform het Bouwbesluit. Voor nieuwbouw blijft het gelijk, minimaal 2,60 meter.
 • Ventilatie-eisen worden lager (was minimaal een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m³/s per m² vloeroppervlakte, het straks geldende Bouwbesluit hanteert 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte).
 • De eisen voor de toiletten zijn minder streng en het eerder verplichte voorportaal vervalt.

Eisen aan leidinggevenden in de horeca

Er gelden straks strengere eisen voor de leidinggevende als het gaat over aantoonbare kennis van sociale hygiëne. Aan de andere kant worden de hoge kosten gemeentelijke leges mogelijk omlaag gebracht.

 • Met de nieuwe wet geldt de verplichting dat leidinggevenden van een horecabedrijf staan ingeschreven in het Register sociale hygiëne. Onder de oude wet kon een inschrijving in het register ook op grond van een verklaring van vakbekwaamheid (door ervaring) plaatsvinden. Dat is met de inwerkingtreding van de Alcoholwet niet langer mogelijk.
 • De landelijke examencommissie heet vanaf 1 juli 2021 Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (afgekort: Lcsh). Deze commissie erkent diploma’s als bewijsstuk voor kennis en inzicht in sociale hygiëne. Tevens besluit de Lcsh over de inschrijving van mensen die een dergelijk bewijsstuk of een buitenlands diploma hebben in het Register sociale hygiëne.
 • De hoofdregel wordt dat dag-leidinggevenden (die geen eigenaar zijn) niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel van de vergunning. Zij moeten wel minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit van een diploma sociale hygiëne. Dit scheelt de horecaondernemer kosten (leges voor de gemeente). Adertje onder het gras is dat mogelijk uitzonderingen komen voor zogenoemde ‘integriteitsgevoelige categorieën’ waarvoor wel een bijschrijving op de vergunning verlangd wordt. Wat deze categorieën zijn, is nog niet bekend.

Extra bevoegdheden voor gemeenten

 • Gemeenten mogen verplichten dat ook op vervoersmiddelen die bedrijfsmatig alcohol verstrekken (zoals bierfietsen of partyboten) iemand aanwezig moet zijn die in het bezit is van een diploma sociale hygiëne.
 • De burgemeester kan besluiten af te wijken van de eis van minimaal 35 m² (en een kleiner oppervlakte toestaan), indien er sprake is van een lokaliteit die is gevestigd in een rijksmonument. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de oude situatie.
 • Nieuw is dat een gemeente bij gemeentelijke verordening ook een groter minimum oppervlakte kan vaststellen.
 • Gemeenten kunnen verder nu alcoholoverlast-gebieden aanwijzen, waarbij extra strenge regels gesteld kunnen worden aan de horeca-ondernemer, of de Alcoholvergunning zelfs kan worden geweigerd.

Alcoholverkoop

De wetswijziging vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Met de Alcoholwet hoopt men het aantal probleemdrinkers (meer dan 21 alcoholische consumpties per week) en de bijkomende maatschappelijke problemen te verminderen. Al jaren is het aantal probleemdrinkers stabiel op 1,1 miljoen mensen. De nieuwe regels richten zich voor een belangrijk deel op het tegengaan van alcoholconsumptie door minderjarigen. Achterliggende gedachte is dat zij dan ook op latere leeftijd verstandiger alcohol zullen consumeren.

 • Strafbaarheid wederverstrekker
  Niet alleen de minderjarige zelf of de barman/vrouw is strafbaar bij overtreding van het alcoholverbod, maar ook de ’tussenpersoon’ die alcohol koopt en doorgeeft aan de minderjarige. Deze wijziging is dus gunstig voor de horeca-ondernemer, die verantwoordelijkheid wordt meer gedeeld.
 • Rem op stunten met alcoholprijzen
  Bij drankverkoop mag niet meer dan 25% korting gegeven worden. Dit heeft vooral consequenties voor de detailhandel, want de regel geldt níet voor ‘alcoholconsumptie ter plaatse’. Hogere korting bij happy hours in de horeca mag dus nog steeds. Het geldt wel voor de horeca wanneer de korting gegeven wordt op online verkoop.
 • Strengere leeftijdscontrole van de bezorger bij online verkoop van alcohol (bijvoorbeeld bij maaltijdbezorging). De verkoper is verantwoordelijk hiervoor, zelfs als de bezorging is uitbesteed aan de derde partij. De vereisten van zo’n leeftijdsverificatiesysteem worden op dit moment nog uitgewerkt.

Er is ook een kleine versoepeling van de oude regels:

 • Vmbo-leerlingen van 14- en 15 jaar oud kunnen in het kader van hun opleiding alcohol verstrekken in een horecabedrijf. Dit was eerst vanaf 16 jaar, maar dit bleek niet werkbaar.

Al met al zijn er dus flink wat wijzigingen door de nieuwe wet, die zowel van invloed zijn op de inrichting van een horecalokaliteit als op de bedrijfsvoering.


Opgesteld door: Laura van den Boogaard, Lank Communicatie

deel dit artikel:

Naar aanleiding van dit
artikel contact opnemen?